5 THỊ TRƯỜNG NGHỆ THUẬT VIỆT NAM, TRIỂN VỌNG VỀ KINH TẾ 2024