Nghệ Thuật Mục Tiêu, Sự Kết Hợp Sáng Tạo Và Chuỗi Khối